Vliegtijden

Vliegtijden en maximaal aantal modellen dat gelijktijdig in de lucht mag zijn. Er mag slechts gevlogen worden gedurende de uniforme daglichtperiode voor VFR-vluchten, zoals gepubliceerd in de AIP Luchtvaartgids Nederland.

Voor alle modellen gelden dezelfde vliegtijden.

vrijdag, zaterdag, zondag en maandag van 12.00 tot 18.00 uur. *1
dinsdag, woensdag en donderdag van 12.00 tot 21.00 uur.

Zwevers met een als zwever gekeurd model zonder verbrandingsmotor mogen de gehele week van 12.00 uur tot 21.00 uur.

De eindtijd is wel gelimiteerd aan de VFR daglichtperiode zo als gepubliceerd in de luchtvaartgids van Nederland *1)De eindtijden zijn gelimiteerd door de toegestane vliegtijden voor VFR vluchten. Hier aan te houden een eindtijd van 1/2 uur voor zonsondergang.

Moedwillige overtreding van de vliegtijden wordt beloond met een onmiddellijke en onvoorwaardelijke opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging. Daarmee wordt n.l. het voortbestaan van de club in gevaar gebracht, gezien de vliegtijden door de gemeente Brielle ons opgelegd zijn.

Convenant Luchtverkeersleiding: Het luchtruim boven ons veld is in een zogenaamd klasse "C" gebied ingedeeld. Dat betekent dat we een convenant hebben moeten sluiten met de Luchtverkeersleiding van Nederland. Zonder dit convenant mogen we NIET vliegen. Vliegen tot een hoogte van maximaal 100 meter is toegestaan zonder dat we hiervoor apart toestemming moeten vragen. Wil je tot een hoogte van maximaal 240 meter vliegen dan kan dit mits er toestemming is verleend door de luchtverkeersleiding. Hoe je toestemming kunt verkrijgen staat vermeld op het mededelingenbord in het clubhuis, of informeer bij een bestuurslid.
Als er toestemming is verleend zal dit blijken uit een aantekening in het logboek wat op de bar ligt.

Vlieggebied Het vliegen dient zoveel mogelijk boven het eigen veld te gebeuren. De uiterste grenzen zijn gelegen op 250 meter vanaf de randen van het modelvliegveld, rekening houdend met de grenzen in de volgende gedachtestreepjes; Staande met de rug naar het clubhuis mag er niet gevlogen worden achter de lijn: clubhuis-MVCV-P -toegangshek, behalve om te landen met gedrosselde motor of tijdens het opstijgen.
Er dient zorgvuldig op gelet te worden dat het ABSOLUUT VERBODEN is boven de jachthaven te vliegen. Hier dient men op basis van de aan de MVC Voorne-Putten verleende Milieuvergunning een absolute grens aan te houden van 15 meter voor de Kanaaldijk West.
Er mag niet boven de pits, paintball centrum of andere mensenverzamelingen gevlogen worden. Er mag niet gestart of geland worden in de richting van of over toeschouwers. Het opstijgen en landen/noodlanden niet inbegrepen, bedraagt de vlieghoogte buiten het terrein steeds tenminste 25 meter.

De vluchten worden slechts uitgevoerd onder omstandigheden waarbij er vanaf de grond tijdens de gehele vlucht goed zicht is op het modelvliegtuig en het luchtruim daaromheen (geen mist of laaghangende bewolking).
De bestuurder dient ervoor te zorgen dat zijn model tijdens de vlucht een andere luchtvaartuig niet zo dicht nadert, dat gevaar voor een botsing kan ontstaan en geeft voorrang aan elk luchtvaartuig, dat geen modelvliegtuig is. In geval van twijfel dient bij het naderen van (een)  luchtvaartuig(en) terstond een veilige hoogte bereikt te worden.

Het model moet bij voortduring in de gezichtskring van de bestuurder blijven. Het mag zich daarbij niet verder verwijderen dan de maximale afstand waarop het nog bestuurbaar is.

Parkeren auto's Indien de slagboom geopend is, mag op het terrein voor het veld geparkeerd worden, zover mogelijk aan de zijkant. Indien de slagboom gesloten is, wordt geparkeerd aan de Kanaaldijk West, op zodanige wijze dat het veld bereikbaar is voor de hulpdiensten en het doorgaande verkeer niet belemmerd wordt.

logo