Privacy.

Modelvliegclub Voorne-Putten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Modelvliegclub Voorne-Putten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Modelvliegclub Voorne-Putten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden van de vereniging
Persoonsgegevens van leden worden door Modelvliegclub Voorne-Putten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

- Uitvoering geven aan het lidmaatschap;
- Innen van contributie en inschrijfgeld;
- Uitbetalen van declaraties;
- Informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
- Aanmelding bij de KNVvL afdeling Modelvliegsport;
- Toegang tot het forum van de club (alleen e-mailadres).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het inschrijfformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Modelvliegclub Voorne-Putten de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voorletters;
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Geslacht;
- Adres;
- Postcode;
- Woonplaats;
- Land;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboorteplaats;
- Geboorteplaats;
- Geboortedatum;
- KNVvL nummer;
- IBAN Bankrekeningnummer;
- BIC.

Uw persoonsgegevens worden door Modelvliegclub Voorne-Putten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men lid is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Modelvliegclub Voorne-Putten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het inschrijfformulier, ingevuld bij aanmelding lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Modelvliegclub Voorne-Putten de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Modelvliegclub Voorne-Putten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van Forumleden

Persoonsgegevens van forumleden worden door Modelvliegclub Voorne-Putten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Toegang krijgen tot het forum van de vereniging.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het inschrijfformulier, ingevuld bij aanmelding lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Modelvliegclub Voorne-Putten de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Forumnaam;
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Modelvliegclub Voorne-Putten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men lid is.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Modelvliegclub Voorne-Putten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over de opdracht;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Modelvliegclub Voorne-Putten de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adres;
- Postcode;
- Woonplaats;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Modelvliegclub Voorne-Putten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Website en Forum

De website van Modelvliegclub Voorne-Putten bevat een forum. Leden van Modelvliegclub Voorne-Putten kunnen toegang tot dit forum krijgen en daar berichten op plaatsen. Geplaatste berichten geven tenzij anders is aangegeven niet de mening van Modelvliegclub Voorne-Putten weer en moeten beschouwd worden als de privé mening van degene die het bericht plaatste.

Modelvliegclub Voorne-Putten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie. Verwijzingen via de website van Modelvliegclub Voorne-Putten naar sites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Modelvliegclub Voorne-Putten uiterst selectief is ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

WhatsApp groepen

WhatsApp groepen kunnen door leden van de vereniging op eigen initiatief en op eigen verantwoording worden aangemaakt. In WhatsApp groepen geplaatste berichten geven tenzij anders is aangegeven niet de mening van Modelvliegclub Voorne-Putten weer en moeten beschouwd worden als de privé mening van degene die het bericht heeft geplaatst.
Modelvliegclub Voorne-Putten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie in WhatsApp groepen.

Facebook clubpagina

Op de Facebook pagina van de club kunnen door leden foto’s en mededelingen worden geplaatst. Dit wordt door de leden van de vereniging op eigen initiatief en op eigen verantwoording gedaan. Op Facebook geplaatste berichten geven tenzij anders is aangegeven niet de mening van Modelvliegclub Voorne-Putten weer en moeten beschouwd worden als de privé mening van degene die het bericht heeft geplaatst.

Modelvliegclub Voorne-Putten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie op de Facebook pagina van de club.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Op dit moment maken wij geen gebruik van derden voor het uitvoeren van taken van de vereniging.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij in voorkomende gevallen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Modelvliegclub Voorne-Putten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Modelvliegclub Voorne-Putten van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Modelvliegclub Voorne-Putten
Email: secretaris[AT]mvc-voorneputten.nl

*** Voor een correct email adres dient u de cijfers en de sterretjes uit het getoonde email adres te verwijderen. ***

 

logo