Lidmaatschap

Als u geïnteresseerd bent in deze prachtige sport en u na het lezen van onze site uw nieuwsgierigheid gewekt is kom dan gerust eens kijken om met eigen ogen te zien wie wij zijn en wat wij u te bieden hebben. Op de club zijn welkomstpakketten aanwezig met allerhande informatie daarin, waaronder ook een inschrijfformulier.

Naast inschrijving bij de club zullen wij ook zorgen voor de inschrijving bij de K.N.V.v.l.

K.N.V.v.L. betekent Koninklijke Nederlandse Vereniging van Luchtvaart en is de overkoepelende landelijke organisatie waarbij onze vereniging is aangesloten. Als u lid wordt/bent van de ModelVliegClub Voorne Putten bent u dus automatisch ook lid van de K.N.V.v.L.. De kosten van het K.N.V.v.L. lidmaatschap zijn inbegrepen. Natuurlijk zijn er ook aan het modelvliegen de nodige kosten verbonden. Op de vaste kosten van de lidmaatschappen heb je natuurlijk niet zoveel invloed. Anders ligt het met de (variabele) kosten voor de aanschaf van je model en het onderhouden c.q. het vliegen daarvan.

De vaste kosten van het Lidmaatschap van de modelvliegclub Voorne-Putten
De contributiebedragen voor het kalenderjaar 2019 zijn:
‐ Senior leden: € 135,50 met een verhouding club € 85,‐ en K.N.V.v.L. € 50,50
‐ Junior leden: € 94,25 met een verhouding club € 69,‐ en K.N.V.v.L. € 25,25
‐ inschrijfgeld: € 15,‐

De enige mogelijkheid om de contrubitie te betalen is via automatische incasso.

MIMIMUM LEEFTIJD VOOR BEHALEN BREVETTEN
Voor vleugelmodellen is de minimum leeftijd: 14 jaar
Voor helikopters is de minimum leeftijd: 16 jaar

LET OP: Je verplicht je tot betalen van het lidmaatschapsgeld in evenredigheid voor de resterende kwartalen van het lopende kalenderjaar, inclusief het kwartaal waarin je lid wordt! De jaren daarop volgend betaal je in november ongeveer 50% van de contributie voor het daarop volgende kalenderjaar en na onze algemene ledenvergadering (medio februari) waar eventuele contributieaanpassingen worden vastgesteld voor het lopende jaar, het resterende gedeelte.

Het lidmaatschap wordt automatisch van jaar tot jaar verlengd. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar voor één november en met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal vier weken. Indien het lidmaatschap voor één november van een verenigingsjaar is opgezegd, met inachtneming van de hiervoor genoemde opzeggingstermijn, eindigt het lidmaatschap op één januari van het jaar volgend op het jaar waarin is opgezegd. (conform de statuten, artikel 5, lid B3)

ALGEMEEN
Alle verenigingen en leden van de afdeling Modelvliegsport vallen onder een Aansprakelijkheidsverzekering De verzekering is een aanvullende voorziening op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de leden en een primaire verzekering voor bestuursleden en instructeurs. Voor details van de verzekering wordt verwezen naar de polis en de algemene voorwaarden.

DEKKING
De zogenaamde parapludekking verzekert de aansprakelijkheid van de K.N.V.v.L. afdeling Modelvliegsport, die van aangesloten verenigingen en die van de leden voor schaden aan derden, toegebracht met modelvliegtuigen en is bedoeld voor hen die geen of een onvoldoende particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben. De dekking van de verzekering is wereldwijd en geldt ook tijdens wedstrijden, demonstraties en recreatieve evenementen. Voor de USA en Canada gelden bijzondere voorwaarden zoals op de polis zijn vermeld.

Zie voor Veelgestelde vragen over de Collectieve WA verzekering K.N.V.v.L. : http://www.modelvliegsport.nl/index.php/ledeninformatie/faq-verzekering

logo